Sorumluluk Sigortaları

İşveren Sorumluluk Sigortası; İş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları ile ilgili olarak işverenden talep edilebilecek zarar ziyan ve tazminat talepleri neticesinde hukuken ödemekle yükümlü olacağınız tazminatı poliçede tespit olunan meblağlara kadar temin eder. Ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de ödenir.

– Servisle nakil esnasında kazalar,

– Seyahatler esnasında karşılaşılabilecek kazalar,

– Meslek hastalıkları teminat kapsamına eklenebilir.

3. Şahıs Sorumluluk Sigortası; Sigortalı olarak sizi sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucu, üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının tehlikede olması; üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan oluşması, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan talepleri neticesinde hukuken ödemekle yükümlü olacağınız tazminatı poliçede tespit olunan meblağlara kadar temin eder.

Ürün Sorumluluk Sigortası; Ürün Sorumluluk Sigortası ile sözleşmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan tazminat talepleri ve isteme ilişkin makul giderler için sözleşme ile kararlaştırılan şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlanır. Ürün Sorumluluk Sigortası, sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde ileri sürülebilecek taleplere karşı teminat sağlar.

Yönetici Sorumluluk Sigortası; Yönetici Sorumluluk Sigortası, şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve yönetici veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata veya ihmaller sebebi ile oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerini ve davaya ilişkin savunma masraflarını teminat altına alır. Resmi kurumlar tarafından söz konusu sigortalı kişilere kesilen idari para cezaları da ek teminatla temin edilebilmektedir. Sigortalı’nın kusuru, ihmali, yanlış beyanı, yetki yükümlülüklerinin ihlali ve diğer tüm haksız eylem ve ihmaller sebebi ile sorumluluklarını yerine getirememesi sonucu zarara uğrayan üçüncü şahıslarların tazminat talepleri poliçe kapsamında ödenir. Söz konusu poliçe sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada geçerlidir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası; Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken; sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ileri sürülebilecek taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde teminat verilir. Sigortalının işletmesi ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının temsilcisi ile işletmenin veya işletmenin bir kısmının yönetiminde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan kişilerin sorumluluğunu da karşılar.